Blauer Mondach

Blauer Mondach 2016

(Foto zum 50-jäh­ri­gen Zug­ju­bi­lä­um 2016)

Vor­de­re Rei­he von links nach rechts:
Hans Rath, Rudi Geh­len (Ehren­oberst des BSV), Horst Was­sen.

Mitt­le­re Rei­he von links nach rechts:
Armin Moh­ren, Chris­ti­an Tho­mas, Fritz Frey (Ehren­haupt­mann des Blau­en Mond­ach).

Hin­te­re Rei­he von links nach rechts:
Theo Bay­er, Wil­li­bert Schmitz (Corps­spieß), Theo Hoer (Ehren-Vize­prä­si­dent des BSV).

Nicht auf dem Foto: Ralf Meger.

Zug­füh­rer: Armin Moh­ren, Ober­leut­nant
Leut­nant: Hans Rath
Ehren­haupt­mann: Fritz Frey

Aktu­el­ler Zug­kö­nig des Blau­en Mond­ach ist Wil­li­bert Schmitz.

 


blauermondach_2008

(Foto von 2008)

Vor­de­re Rei­he von links nach rechts:
Fritz Frey (Ehren­haupt­mann des Blau­en Mond­ach), Ulrich Kirch­hof, Wil­li Meger (†), Rudi Geh­len (Ehren­oberst des BSV), Max Cre­mer (†), Wil­li­bald Becker.

Mitt­le­re Rei­he von links nach rechts:
Theo Hoer (Ehren-Vize­prä­si­dent des BSV), Die­ter Nökel (†), Wil­li­bert Schmitz (Corps­spieß), Theo Bay­er, Armin Moh­ren.

Hin­te­re Rei­he von links nach rechts:
Horst Was­sen, Chris­ti­an Tho­mas, Hans Rath.

Nicht auf dem Foto: Ralf Meger.

Zug­füh­rer: Armin Moh­ren, Ober­leut­nant
Leut­nant: Hans Rath
Ehren­haupt­mann: Fritz Frey

 


Blauer Mondach 1998

(Foto von 1998)

Vor­de­re Rei­he von links nach rechts:
Fritz Frey, Horst Was­sen, Rudi Geh­len (Ehren­oberst), Wil­li­bald Becker, Wil­li Meger (†), Hans-Gott­fried Bern­rath (†), Max Cre­mer (†), Heinz Becker (†).

Hin­te­re Rei­he von links nach rechts:
Theo Hoer, Chris­ti­an Tho­mas, Wil­li­bert Schmitz (Corps­spieß), Heinz-Wil­li Schä­pers (†), Edu­ard Karl, Her­mann-Josef Iven (†), Theo Bay­er, Ulrich Kirch­hof.