Corpskönige

Auf dem jähr­li­chen Corps­schie­ßen ermit­teln die Schei­ben­schüt­zen ihren Corps­kö­nig. Nach­fol­gend die „ewi­ge Lis­te“ mit allen Corps­kö­ni­gen seit 1970.

2016/2017
Tho­mas Wien­garn, Schär­pe Bosch­te

2016/2017
Joa­chim Wur­dack, He Sim­mer

2015/2016
Jan-Dirk Büscher, He Sim­mer

2014/2015
Hol­ger Kre­mer, Alte Fan­fa­ren

2013/2014
Horst Drees, Alte Fan­fa­ren

2012/2013
Mar­kus Wyrich, Alte Fan­fa­ren

2011/2012
Domi­nik Behr, Alte Fan­fa­ren

2010/2011
Tho­mas Reich, Alte Fan­fa­ren

2009/2010
Peter Stö­cker, Erft­jun­ker

2008/2009
Die­ter Füs­ser, Alte Fan­fa­ren

2007/2008
Alex­an­der Klömp­ges, He Sim­mer

2006/2007
Hans-Rudolf Matt­hei­sen, Gar­ten­städ­ter

2005/2006
Chris­ti­an Stö­cker, Hot Pänz

2004/2005
Hel­mut Coe­nen, Erft­jun­ker

2003/2004
Rolf Myr­rhe, He Sim­mer

2002/2003
Fer­di­nand Koschut, Gar­ten­städ­ter

2001/2002
Ralf Dwor­ak, Alte Fan­fa­ren

2000/2001
Ste­fan Fücker, He Sim­mer

1999/2000
Hans Kames, Gar­ten­städ­ter

1998/1999
Chris­ti­an Dör­ner, Hot Pänz

1997/1998
Horst Phil­lipps, Nur kei­ne Hem­mun­gen

1996/1997
Jörg Naßen­stein, He Sim­mer

1995/1996
Heinz-Lud­wig Nover, Erft­jun­ker

1994/1995
Frank Bruch­mann, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1994
Ralf Her­manns, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1993
Heinz-Wil­li Schä­pers, Blau­er Mond­ach

1992
Klaus Peter Strom­men­ger, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1991
Karl-Heinz Vogel, Blau­er Mond­ach

1990
Theo Hoer, Blau­er Mond­ach

1989
Frank Bruch­mann, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1988
Heinz Becker, Blau­er Mond­ach

1987
Ralf Derichs, He Sim­mer

1986
Jakob Cre­mer, Waid­manns­heil

1985
Karl-Josef Ilbertz, Gar­ten­städ­ter

1984
Hans Kames, Gar­ten­städ­ter

1983
Klaus Ger­ke, Spät­le­se

1982
Rudi Geh­len, Regi­ments­oberst, Alte Artil­le­rie

1981
Jür­gen Larisch, Erft­jun­ker

1980
Peter Alden­hoff, Erft­jun­ker

1979
Adam Schil­den, Gene­ral­oberst

1978
Fer­di­nand Koschut, Gar­ten­städ­ter

1977
Peter Alden­hoff, Erft­jun­ker

1976
Peter Fenes, Gar­ten­städ­ter

1975
Hol­ger Scheil, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1974
Hans-Wer­ner Feus­ter, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1973
Man­fred Drie­sen, Erft­jun­ker

1972
Klaus Bar­ner, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven

1971
Heinz Scheil, Fan­fa­ren­corps Weve­ling­ho­ven