Gedicht

För de Schieve­schöt­ze zöm 25. Corps-Jubi­lä­um 1995
von Mar­lies Was­ser­mann

Marlies Wassermann

Schwatz de Box un jrön d’r Rock,
op Jeweh­re all null Bock.
Zackesch, un möt fre­schem Moot,
jrö­ße frönd­lech sej möm Hoot.

Ömme­söns un ohne Luhn,
Öve sej de Tra­di­tiun.
Fackel­bau­er van For­mat.
Hej un do en jode Tat.

Jra­de­russ, ieh­rlech, aktiv,
fie­re donnt sej nie­mals stiev.
Fazüng­lech, nett em Rah­me,
hal­den sej faß zesa­me.

Deele döckes Freud un Leed,
wie dat en Fami­el­lesch det.
Höt­sches­zöch em extra Flair,
maache möt d’r Fas­te­leer.

Corps­früh­schop­pen eß su schön,
off poli­tesch Rud, Schwarz, Jrön.
Ooch de Vraue donnt ihr Bäs,
op däm ald­be­kannk­de Fäs.

Uus d’r Schieve­schöt­ze­schar,
koam su mänech fein Kön­nechs­paar.
Em Total-Lokal, ech leiv
wuuden Hau­sers fern­seh­reif.

Doch bei all däm Spass und fie­re,
wull­mer dank­bar ooch die ieh­re,
die em Him­mel sind do oave.
un unges Jade­städt­che loave.

Dan­ke­schön de Schieve­schöt­ze,
denn, watt künnd dat Läe­ve nöt­ze,
wenn ihr nehd treu, möt Hätz un Ver­stank,
de ahl Bräuch huch­halt em Hei­mat­lank.